Innovatie & modernisering

Wat betekenen de nieuwe eindtermen voor leerlingen?

By 18 augustus 2021september 3rd, 2021No Comments

In februari 2021 keurde het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen goed voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Waarom kwamen die er en wat betekenen deze veranderingen voor leerlingen? Lees even mee.

De vervanging van de oude eindtermen

Eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen volgens het Vlaams Parlement moeten bereiken. Daarmee bedoelt men een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, bestemd voor die leerlingen. De laatste eindtermen voor het secundair onderwijs dateerden van 1997 en waren aan vernieuwing toe. Daarnaast heeft het huidige secundair onderwijs heel wat pijnpunten, waarmee de modernisering — en dus ook nieuwe eindtermen — komaf moet maken.

Op weg naar nieuwe eindtermen

Strategische adviesraden zoals de Vlaamse Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en experten gaven hun aanbevelingen mee. Daarnaast kregen ouders een stem tijdens een ouderpanel georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en konden ook leerlingen hun zegje doen over de invulling van de eindtermen. De Vlaamse Scholierenkoepel bundelde alle meningen onder zes thema’s in het Scholierenrapport. Aan de hand van al deze input werden de zestien sleutelcompetenties gedefinieerd, en in het kader van die sleutelcompetenties stelden de ontwikkelingscommissies uiteindelijk eindtermen op.

Eindtermen afgestemd op de 21e eeuw

De herwerkte eindtermen zijn moderner, actueler en ambitieuzer en passen beter binnen de mentaliteit van de eenentwintigste eeuw. Digitale competenties vormen een van de zestien sleutelcompetenties. Het gebruik van ICT is echter geen doel op zich maar een middel om andere doelstellingen te bereiken. Bij talen worden teksten digitaal afgeleverd, bij wetenschappen registreert men fenomenen met digitale tools. Er wordt bijvoorbeeld ook minder nadruk gelegd op puur wiskundige rekentechnieken. Het is belangrijker dat de leerling, ongeacht de methode, tot een correcte oplossing komt.

Beter voorbereid op het leven

De zestien sleutelcompetenties en nieuwe eindtermen bereiden leerlingen beter voor op het volwassenenleven. Leerlingen maken tijdens de lessen kennis met financiële termen zoals hypotheek en vaste rente. Verder krijgen ze meer inzicht in hun rechten in een democratische samenleving en in politieke instanties zoals het parlement. Met deze kennis rond burgerschap op zak staan ze minder kwetsbaar in het leven na de schoolbanken.

Eindtermen

Sterkere communicatieskills

Met de nieuwe minimumdoelen rond taal streven leerlingen in het secundair onderwijs naar betere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden en een sterkere taalbasis. Voor zowel het Nederlands als andere talen ligt de lat hoger.

Kritischer in het leven

De nieuwe eindtermen zorgen ervoor dat leerlingen van het secundair onderwijs kritischer in het leven staan. Met bijvoorbeeld het internet en sociale media centraal in het leven van elke jongere, is het belangrijk om mediawijs te zijn en correct te leren omgaan met data, bronnen en de verschillende media. De nieuwe eindtermen geven meer ruimte voor logisch en kritisch denken en handelen. Misleidende grafieken dienen bijvoorbeeld door leerlingen uit alle studierichtingen herkend te worden. In het vak geschiedenis ligt de focus dan weer meer op historisch bewustzijn en worden gebeurtenissen uit het verleden gekoppeld aan de actualiteit.

Kritiek op de eindtermen voor het secundair onderwijs

Op de herwerkte eindtermen kwam heel wat kritiek van het onderwijs zelf. Die zouden te ambitieus zijn en de vrijheid tussen de klasmuren te veel inperken. Er zou geen ruimte meer zijn om eigen accenten te leggen. Vanuit dat idee stapte Katholiek Onderwijs Vlaanderen in februari ’21 naar het Grondwettelijk Hof. In juli ’21 besliste het Grondwettelijk Hof alvast niet in te gaan op de vraag tot schorsing. De nieuwe eindtermen kunnen dus ingaan op 1 september. Later volgt wel nog een uitspraak ten gronde.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Steeds het meest interessante nieuws over het onderwijs in je mailbox.

Schrijf me in